fbpx

Konzultáció a hátrányos helyzetű családokból származó gyerekek óvodába járásának támogatásáról

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

 

Secţiunea 1

Titlul actului normativ

Ordonanță de urgență

pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

Secţiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

 1. Descrierea situaţiei actuale

În data de 2 noiembrie a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 248 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

Legea stabileşte principiul de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță în vederea creșterii accesului și prezenței în învățământul preșcolar a copiilor dezavantajați, cu finanţare din bugetul de stat prin sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate pentru bugetele locale cu această destinaţie.

Potrivit prevederilor Legii nr.248/2015, stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:

   a) vârsta minimă a copilului este de 3 ani, împlinită oricând pe parcursul anului şcolar curent – copiii pot fi înscrişi la grădiniţă şi înainte să împlinească vârsta de 3 ani, dacă spaţiul o permite, dar devin eligibili în luna în care împlinesc vârsta de 3 ani;

   b) vârsta maximă a copilului este de 6 ani, împliniţi după data de 1 septembrie a anului şcolar curent, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale metodologiei de înscriere în învăţământul primar;

   c) venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

Reglementările în vigoare cuprinse în Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, referitoare la vârsta maximă a copilului până la care se poate acorda stimulentul educațional sub forma tichetelor de grădiniță sunt limitative și discriminatorii. Astfel, copilul sub vârsta de 3 ani sau cel care împlinește vârsta de 6 ani și urmează învățământul preșcolar nu mai poate primi tichetul de grădiniță deși el urmează această formă de învățământ.

De asemenea, se blochează accesul la acest program de interes național a copiilor cu dizabilități și/sau dificultăți de învățare pentru care recomandările specialiștilor sunt de continuare a procesului educațional într-o unitate de învățământ preșcolar cu depășirea vârstei de 6 ani – 8 ani. 

Prin aceste limitări sunt afectați aproximativ 29.000 de copii din familii defavorizate, care astfel vor abandona cursurile învățământului preșcolar, cu șanse mici de integrare la cursurile învățământului gimnazial, pentru care riscul de excluziune socială se accentuează determinând noi probleme sociale.

În considerarea faptului că elementele sus-menţionate vizează un interes public și constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.

1. Prezentul act normativ nu transpune legislație comunitară și nu creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia.
2. Schimbări preconizate

        Prin proiectul de ordonanță de urgență alăturat se  propun următoarele:

 • Modificarea art. 2 în sensul eliminării vârstei maxime până la care se poate acorda stimulentul educațional sub formă de tichete sociale de grădiniță, precum și a vârstei minime de la care se poate beneficia de acest drept;
 • Reglementarea termenului limită până la care se poate solicita stimulentul educațional sub formă de tichete sociale de grădiniță, pentru toți copiii înscriși la grădiniță în anul școlar 2015-2016, respectiv 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență
 1. Alte informaţii
Secţiunea a 3-a

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impact macro-economic

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

11 Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.            

2. Impact asupra mediului de afaceri

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Impact social

Asigurarea coerenței și uniformității de aplicare și interpretare a reglementărilor privind acordarea tichetelor sociale de grădiniță și asigurarea accesului la această formă de sprijin a tuturor copiilor înscriși în învățământul preșcolar, ale căror familii îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute de lege.

4. Impact asupra mediului

Proiectul de act normativ  nu se referă la acest subiect.

5. Alte informaţii
Secţiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

– în mii lei –
Indicatori Anul curent Următorii patru ani Media pe cinci ani
1 2 3 4 5 6 7
1. Modificări ale veniturilor bugetare, în plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta:

 1. impozit pe profit
 2. impozit pe venit
 3. TVA

b) bugete locale

 1. impozit pe profit

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

 1. contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, în plus, din care:

a) buget de stat, din acesta:

 1. cheltuieli de personal
 2. bunuri şi servicii
 3. asistenţă socială

b) bugete locale:

 1. cheltuieli de personal
 2. bunuri şi servicii
 3. asistenţă socială

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

 1. cheltuieli de personal
 2. bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:

a) buget de stat

b) bugete locale

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare
7. Alte informaţii:

Având în vedere că până în prezent sunt înregistrate numai 60.000 cereri de acordare a stimulentului educațional, față de numărul estimat de 111.400 copii, aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență nu implică impact bugetar suplimentar și poate fi susținută din sumele alocate conform Hotărârii Guvernului nr.36/2016 de 55.500 mii lei.

Secţiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ;

Nu este cazul.

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.

Nu e cazul.

11.Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice.

   a) impact legislativ – prevederi de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniul achiziţiilor publice, prevederi derogatorii;

Nu este cazul.

   b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic – sisteme electronice utilizate în desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziţii publice, structură organizatorică internă a autorităţilor contractante.

Nu este cazul.

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare   

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                      

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                    

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii  Europene

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                                 

5. Alte acte normative şi sau documente internaţionale din care decurg angajamente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

6. Alte informaţii: Nu este cazul.
Secţiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate

Proiectul de act normativ a fost elaborat cu consultarea organizațiilor neguvernamentale.

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ

Organizația neguvernamentală cu care a avut loc consultarea este cea care a fost și promotorul programului de interes național aprobat prin Legea nr.248/2015.

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

5. Informaţii privind avizarea de către:

a) Consiliul Legislativ

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

c) Consiliul Economic şi Social

d) Consiliul Concurenţei

e) Curtea de Conturi

6. Alte informaţii: Nu este cazul.
Secţiunea a 7-a

Activităţi de informare publică privind elaborarea

şi implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ a fost elaborat la solicitarea organizațiilor neguvernamentale, promotoare ale programului.

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Alte informaţii: Nu este cazul.
Secţiunea a 8-a

Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau  extinderea competenţelor instituţiilor existente

Plata ajutoarelor de urgenţă.

2. Alte informaţii

 

Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, pe care îl supunem spre aprobare Guvernului.

 

MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE

ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

Dragoș Nicolae PÎSLARU

 

AVIZ FAVORABIL :

 

VICEPRIM-MINISTRU,

MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
Vasile DÎNCU

MINISTRUL FINANŢELOR

PUBLICE

Anca Dana DRAGU

MINISTRUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
Adrian CURAJ
MINISTRUL JUSTIŢIEI

Raluca Alexandra PRUNĂ

 

Ordonanță de urgență

pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

 

Reglementările în vigoare cuprinse în Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, referitoare la vârsta maximă a copilului până la care se poate acorda stimulentul educațional sub forma tichetelor de grădiniță sunt limitative și discriminatorii. Astfel, copilul care împlinește vârsta de 6 ani și urmează învățământul preșcolar nu mai poate primi tichetul de grădiniță deși el urmează această formă de învățământ.

De asemenea, se blochează accesul la acest program de interes național a copiilor cu dizabilitati și/sau dificultăți de învățare pentru care recomandările specialiștilor sunt de continuare a procesului educațional într-o unitate de învățământ preșcolar cu depășirea vârstei de 6 ani – 8 ani. 

Prin aceste limitări sunt afectați aproximativ 29.000 de copii din familii defavorizate, care astfel vor abandona cursurile învățământului preșcolar, cu șanse mici de integrare la cursurile învățământului gimnazial, pentru care riscul de excluziune socială se accentuează determinând noi probleme sociale.

În considerarea faptului că elementele sus-menţionate vizează un interes public și constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I – Articolul 2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.813 din 2 noiembrie 2015, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 2 – Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:

 1. a) copilul este înscris într-o unitate de învățământ preșcolar, conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 2. b) venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. ”

Art. II – (1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și copiilor înscriși în învățământul preșcolar, precum și celor care urmează să se înscrie în anul școlar 2015 – 2016.

 (2) Pentru copiii înscriși în învățământul preșcolar în anul școlar 2015 – 2016, termenul de depunere a cererilor de solicitare a stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale de grădiniță este de maximum 30 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

 

PRIM – MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOȘ

 

 2,079 total views,  1 views today

Loading...
Megszakítás