fbpx

Műemlékvédelmi programok Hargita megyében

Műemlékvédelem Erdélyben VI.

 Műemlékvédelmi programok Hargita megyében

 Szováta

2014. március 28–30.

Hargita Megye Tanácsa folyamatosan foglalkozik a megye épített örökségében rejlő értékek kamatoztatásával.  A megyei tanács főépítész igazgatósága és az ezen belül működő műemlékvédelmi részleg a megismerés, megőrzés, népszerűsítés és fejlesztés fogalomkörében alakította ki szakmai tevékenységét, ennek jegyében számos programot működtet évek óta.

A továbbiakban ízelítőt nyújtok a megyei tanács működő programjairól, olyan tevékenységeket is megemlítve, melyek közvetett módon ugyan, de kapcsolódnak a megyei tanács műemlékvédelmi programjaihoz:

I.                   MEGISMERÉS

a) RÉGÉSZETI PROGRAM

Többéves program, 2007-ben indult Hargita Megye Tanácsa kezdeményezésére. Lényege a Hargita megyei régészeti lelőhelyek feltérképezése, bemutatása, megismertetése a fiatal generációval, illetve régészeti ásatások támogatása.

Alapja: együttműködés a három térség (Gyergyó, Csík és Udvarhely) régészeivel.

A helyszínek kiválasztása: szakemberek javaslatai szerint történik.

2009-től a helyi tanácsok is bekapcsolódtak a programba, több önkormányzat is támogatta a régészeket, ezáltal a régészeti lelőhelyek tulajdonosai is nyitottabbaknak bizonyultak.

Régészeti programra idén 30000 lej van befogva a költségvetésbe.

2008-tól összesen 253 ezer lejt fordított a tanács a régészeti programra.

 

b) MŰEMLÉKVÉDELMI KATASZTER elkészítése

Cél: A műemlékes leltár segítségével átfogó képet kapunk a Hargita megyei műemlékek jelenlegi állapotáról, feljavítási stratégia kidolgozásán gondolkodhatunk.

Tervezett tartalom: A leltár alapja az országos műemléklista. Fontossága az aktualizálásban és a bemutatásban rejlik.

A leltár aktualizált fotót és leírást tartalmaz minden Hargita megyei műemlékről.

Az országos műemléklista Hargita megyére vonatkozó része 740 pontban tárgyalja a közel 400 műemléket és régészeti lelőhelyet. A listát 2010-ben frissítették. Időszerű egy aktuális fotóval ellátott kataszter létrehozása. A kataszter rövid leírást, illetve még fellelhető archív fotókat is tartalmaz a műemlékekről.

A kész adatbázis több célt szolgál; a szakma mellett elérhető a műemlék-tulajdonosok, az érdeklődők számára is.

2013: gyergyói és udvarhelyszéki műemlékek fotóanyagának elkészítése (közel 300 műemlék helyszíni bejárása és a fotóanyag elkészítése megtörtént).

Az eddig elkészült anyag nagy része megtekinthető a megyei tanács epitettorokseg.ro oldalán.

c) FALUKÉPVÉDELMI PROGRAM

A program célja, hogy azonosítsa és megmentse a megye településeinek népi építészeti értékeit.

A program többlépcsős. Végcélja olyan helyi szabályozás elkészítése, amely hosszú távon biztosíthatja a fejlődést oly módon, hogy a helyi értékek és a helyi jelleg is megmaradjon.

Faluképvédelmi programra (felmérések, kiadványok/Homonnai könyv, ÉPKO, modern székely ház és ravatalozó modellek) eddig 934993 lejt költött a megyei tanács.

Ebből csak felmérésekre megközelítőleg 720000 lejt.

Idén a 210 ezer lej van a költsévetésbe tervezve a felmérések folytatására.

2009–2013 között 68 település tanulmányának elkészítése történt meg 20 helyi építész bevonásával; eddig 35 tanulmányt használtak fel az Általános Rendezési Tervek (PUG) frissítéseinél. Egyik fontos eleme a helyi védelemre javasolt épületek listája.

Az egyes falvak felmérése, faluképvédelmi javaslatainak dokumentációja a következőket foglalja magában:

  1. a falvak teljes épített környezetének felleltározása, kor és minőség szerinti besorolása. Ide értendők a házak, csűrök, gazdasági épületek, kapuk, kerítések, kutak, portán belüli növényzet stb.;
  2. a jellegzetes és értékes utcaképek rögzítése;
  3. értékes és jellemző porták, épületek, vázlatos felmérése, adatlapozása;
  4. értékes köztéri elemek (hidak, keresztek), temetőben található régi keresztek stb. dokumentálása;
  5. falun kívüli élőhelyek, természeti és táji jellegzetes elemek rögzítése;
  6. fényképes rögzítés az előző pontokban tárgyalt minden elemről – a falu minden portája, épülete, kerítése, kapuja, kútja, utcája a fotódokumentációban fellelhető, házszám szerint bármikor ellenőrizhető;
  7. térkép készítése a kül- és belterületről, az előző pontokban rögzítettek részletes feltüntetésével;
  8. javaslat összeállítása a védendő épületek, faluképi elemek és táji környezettel kapcsolatosan.

A dokumentációk lehetőség szerint magyar és román nyelven készülnek.

d) SZIMBÓLUMOK PROGRAM

Hargita Megye Tanácsa 2009-ben új programot kezdeményezett, amelynek keretében négy szakembert kért fel arra, hogy felkutassa Székelyföld történelmi címereit, pecsétjeit és zászlóit. A munkacsoportban Mihály János történész, Pál-Antal Sándor levéltáros, történész, a történettudományok doktora, Szekeres Attila István heraldikus, a címertudományok doktorandusza és Zepeczaner Jenő muzeológus történész dolgoztak.

A program célja, a kutatások támogatása mellett, a szimbólumok minél szélesebb körben történő népszerűsítése:

–         Címer és pecsét a Székelyföldön vándorkiállítás.

–         A székely történelmi zászlósor bemutatása.

–         Kiadványok: a kiállítások katalógusai mellett a Székelyföld címerei – kisiskolásoknak szóló kifestőkönyv, Jelképek a Székelyföldön – Címerek, pecsétek, zászlók című, 2011-ben megjelent tanulmánykötet.

A program lebonyolítója 2012 óta a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont.

II.                 MEGŐRZÉS

a)      MŰEMLÉKVÉDELMI PROGRAM
2004-től folyamatosan működő program, mely a köztulajdonban levő műemlékek mellett a magántulajdonban levő műemlékeket is támogatja.

Az A és B kategóriás műemlékeken elvégezendő rehabilitálási és konzerválási munkálatok támogatására/résztámogatására, beleértve a tervezési költségeket is, bármely műemlék-tulajdonos (jogi és magánszemély) benyújthatja igényét.

A programnak célja az is, hogy rászoktassa a tulajdonosokat a műemlékek szakszerű védelmének fontosságára, a sokszor tehernek érzett, törvény által előírt procedúrák betartására, megismerésére, a tervezési költségek támogatása által pedig megnyissa az utat a nagyobb, rehabilitálási és konzerválási munkálatokat finanszírozó pályázati pénzek elnyeréséhez.

2008-ban Hargita Megye Tanácsa 100 000 lejt különített el műemlékeken végzett munkálatok finanszírozására. 13 nyertes pályázóból összesen 10-en kapták meg a támogatást, ennyin feleltek meg a feltételeknek.

2008-ban támogatott munkálatok:

1)     Székelyderzs – az unitárius erődtemplom restaurálási tervének a finanszírozása – 20 000 lej értékben

2)     A farcádi református templom restaurálási tervének a finanszírozása – 5000 lej

3)     Csíksomlyó – a Kalot épület restaurálási tervének a  finanszírozása – 5000 lej

4)     Delne – a római katolikus (Szt. János) templom szerkezeti beavatkozásának a részfinanszírozása – 5000 lej

5)     Csicsó – a római katolikus templom orgonájának a részleges felújítása – 5000 lej

6)     Csatószeg – a római katolikus templom restaurálásának a részfinanszírozása – 7500 lej

7)     Szentábrahám – unitárius templom restaurálásának részfinanszírozása – 10 000 lei

8)     Rugonfalva – a református templom – a cinteremfal restaurálási tervének finanszírozása – 2700 lej

9)     Csíkszeredai – ortodox templom (II.) restaurálásának részfinanszírozása – 7000 lej

10)  Csíksomlyó – Erdély Péter házának zsindelyezése – 5000 lej

 2009-ben 150 000 lej volt a keret. A 22 beérkező pályázatból 19-et sikerrel bíráltak el. Az elsősorban sürgősségi szempontok szerint kidolgozott kritériumrendszer alapján a következő munkálatok kaptak támogatást:

1)     Csobotfalva – római katolikus templom – födémjavítási munkálatok részfinanszírozása – 14 400 lej

2)     Csíkmenaság – római katolikus templom – a templom freskóinak restaurálási munkálatai – részfinanszírozás – 9300 lej

3)     Csíkmindszent – római katolikus templom – vízelvezetés, ajtó- és ablakcsere részfinanszírozása – 6700 lej

4)     Csatószeg – római katolikus templom – a cinteremfal feljavítási munkálatainak folytatása – részfinanszírozás – 5800 lej

5)     Csíkcsicsó – a római katolikus templomban az orgonarestaurálás folytatása – részfinanszírozás – 4700 lej

6)     Csíkkarcfalva – római katolikus templom – a restaurálást célzó megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez szükséges résztanulmány részfinanszírozása – 4400 lej

7)     Csíkszentmárton – római katolikus templom – restaurálási előtanulmány részfinanszírozása – 4200 lej

8)     Gyergyótekerőpatak – a római katolikus templom – a templom fabútorzatának feljavítása – 18 700 lej

9)     Homoródkarácsonyfalva – római katolikus templom – restaurálási és feljavítási munkálatok részfinanszírozása – 11 600 lej

10)  Gyegyószentmiklós – Szent Miklós római katolikus templom – kivitelezési terv részfinanszírozása – 10 400 lej

11) Csíksomlyó – Kalot épület – a keleti szárny strukturális és funkcionális főjavításának részfinanszírozása – 5.300 lej

12) Csíkszereda – ortodox templom (II.) – belső elektromos hálózat javítása – részfinanszírozás – 9300 lej

13) Tarcsafalva – unitárius templom – statikai szakvéleményezés a haranglábról – részfinanszírozás – 2400 lej

14)  Székelyderzs – unitárius templom – freskók restaurálási munkálataihoz szükséges szakvéleményezés elkészítésének részfinanszírozása – 7000 lej

15)  Szentábrahám – unitárius templom – orgonafeljavítás résfinanszírozása – 6300 lej

16)  Tordátfalva– unitárius templom – a templom restaurálásához szükséges előtanulmányok részfinanszírozása – 5400 lej

17)  Rugonfalva – református templom – cinteremfal feljavítási munkálatainak részfinanszírozása – 9300 lej

18)  Bögöz – református templom – állapotfelmérés, megvalósíthatósági tanulmány, a sürgősségi beavatkozások kivitelezési terve – részfinanszírozás – 8400 lej

19)  Székelymagyaros – református templom – az orgonafeljavítás részfinanszírozása – 6400 lej

2010-ben 18 igénylés érkezett, 17-en kaptak támogatást. Keretösszeg: 150 000 lej.

Csíkszentkirályi Római Katolikus Plébánia Falkép-restaurálás és -konzerválás, valamint belső meszelés – részfinanszírozás 5000
Csíkszentléleki Római Katolikus Plébánia A Kőkereszt restaurálási tervének a támogatása 3000
Csíkkozmási Római Katolikus Plébánia Homlokzat és nyílászárók restaurálási tervének a résztámogatása 5000
Csíkszentmártoni Római Katolikus Plébánia A műemlékegyüttes restaurálási tervének a résztámogatása 7500
Csobotfalvi Római Katolikus Plébánia A templom restaurálási tervének a résztámogatása 8000
Csíkszeredai II. Ortodox Plébánia Fűtésrendszer bevezetésének a résztámogatása 15 000
Csíkcsicsói Római Katolikus Plébánia A templom restaurálási tervéhez szükséges előtanulmányok résztámogatása 3500
Csíkmenasági Római Katolikus Plébánia A templom mellékoltárainak konzerválási és eredeti helyükre való felfogatási munkálatainak a támogatása 9672
Csíkkarcfalvi Római Katolikus Plébánia A templom tetőjavítási munkálatainak a résztámogatása 8000
Romániai Vöröskereszt Hargita Megyei Kirendeltsége, Csíkszereda A Petőfi utcai 3-as számú ingatlan restaurálási tervéhez szükséges előtanulmányok támogatása 3000
Székelyderzsi Unitárius Plébánia A déli falkép konzerválásának a résztámogatása 8000
Homoródkarácsonyfalvi Unitárius Plébánia A templom külső meszelési munkálatainak a résztámogatása 4780
Homoródszentmártoni unitárius Plébánia Felújítási terv elkészítésének a támogatása 12 300
Homoródkarácsonyfalvi Római Katolikus Plébánia Homlokzatfelújitási munkálatok résztámogatása 11 120
Bögözi Református Plébánia A templom középkori falképeinek restaurálási terve – résztámogatás 11 500
Tordátfalvi Unitárius Plébánia Külső javítási munkálatok résztámogatása 7280
Tekerőpataki Római Katolikus Plébánia A templom fő- és mellékoltárainak restaurálása – résztámogatás 13 674
Gyergyószentmiklósi Római Katolikus Plébánia A templom tetőjavítási munkálatainak a résztámogatása 13 674

 2011-ben  17 műemlék/műemlék-tulajdonos részesült támogatásban. Keretösszeg: 252 000 lej.

Csíksomlyói Ferencesek Csíksomlyói kegytemplom látogathatósági körülményeit javító információs központ és mellékhelyiség kialakítása a vendégházban, tervezési költségek résztámogatása 17 850
Csíkszentmártoni Római Katolikus Plébánia Csíkszentmártoni templom szerkezeti megerősítésének a résztámogatása 42 000
Gyergyószentmiklósi Római Katolikus Plébánia A templom felújítási munkálatainak a résztámogatása 45 000
 Csíkzsögödi Római Katolikus Plébánia A templom felújítási tervéhez szükséges előtanulmányok támogatása 10 000
Csíkcsicsói Római Katolikus Plébánia A csicsói templom szerkezeti megerősítési tervének a résztámogatás 9000
Csíkszentimrei Római Katolikus Plébánia Csíkszentimrei Margit kápolna restaurálási terve 13 000
Csíkmenasági Római Katolikus Plébánia A templom padjainak restaurálási munkálatai 20 000
Csatószegi Római Katolikus Plébánia A temető barokk kapuja nyílóinak a rekonstruálása 8000
Delnei Római Katolikus Plébánia A Szent János-templom eső- és talajvízelvezetési tervének résztámogatása 3500
Csíkszentléleki  Római Katolikus Plébánia Csíkszentléleki  templom kőkeresztjének restaurálása 10 000
Csíkkozmási  Római  Katolikus Plébánia A csíkkozmási templom homlokzatának felújítási terve 7767
Bögözi Református Plébánia A templom kőrestaurálási munkálatainak a terve 15 350
Korondi Unitárius Plébánia A templom homlokzatfelújítási munkálatainak a résztámogatása 18 000
Székelyderzsi Unitárius Plébánia Villanyvezetési munkálatok 11 000
Homoródszentpéteri Unitárius Plébánia Felújítási terv támogatása 10 125
Nagy Szidónia Tetőjavítási munkálatok támogatása 5000
Silye Lőrinc Felújítási terv támogatása 6408

2012-ben 23 igénylés érkezett, 14-en kaptak támogatást. Keretösszeg: 250 000 lej.

Csíkzsögödi Római Katolikus Plébánia A templom fűtésrendszerének kialakítása infrapannók beszerelésével 9.000
Csíkszentléleki Római Katolikus Plébánia A római katolikus templom felújítási munkálatai, valamint az esővíz elvezetése 9000
Csíkszentgyörgyi Római Katolikus Plébánia A római katolikus templom felújítási tervének a résztámogatása 23 000
Nagy Szidónia ÉvaCsíkszentmihály A malom restaurálási tervének résztámogatása 2000
Balázsi KúriaKászonaltíz A kúria homlokzatának felújítására 29 000
Etédi Református Plébánia A templom restaurálási tervének résztámogatása 21 000
Kányádi Református Plébánia A templom tetőjavításának tervezése – résztámogatás 7000
Bögözi Református Plébánia A templom bútorzatának restaurálásához készített terv 10 000
Nagymedeséri Unitárius Plébánia A templom restaurálási tervének résztámogatása 21 000
Homoródszentmártoni Unitárius Plébánia A felújítási terv elkészítésének a résztámogatása 5000
Homoródszsentpéteri Unitárius  Plébánia Épületszerkezeti szakvéleményezés támogatása 7000
Székelyszentléleki Unitárius Plébánia A templom felújítási tervének támogatása 16 700
Székelykeresztúri Református Plébánia A templom felújítási munkálatainak résztámogatása 5500
Gyergyószentmiklósi Római Katolikus Plébánia A templom felújítási munkálatainak résztámogatása 50 800

  2013-ban 22 igénylés érkezett, 17-en kaptak támogatást. Keretösszeg: 300 000 lej.

Romániai Vöröskereszt Hargita Megyei Kirendeltsége, Csíkszereda Az épület homlokzatának felújítása: a díszítő motívumok, stukkódíszek restaurálása 15 000
Csíkzsögödi Római Katolikus Plébánia A templom esővíz-elvezetésének munkálatai 15 000
Csíkkozmási Római Katolikus Plébánia A templom homlokzatának felújítása, meszelése 15 000
Csíkszentimrei Római Katolikus Plébánia A csíkszentimrei Szent Margit-kápolna tetőjavítási munkálatainak  támogatása 12 000
Csíkszentimrei Római Katolikus Plébánia A csíkszentimrei templom kőkerítése restaurálási tervének támogatása 10 000
Csíkszentsimoni Fenyves Közbirtokosság Az Endes Miklós-kúria
Csatószegi Római Katolikus Plébánia A templom építészeti felmérésének támogatás 9000
Csíkcsicsói Római Katolikus Plébánia A templom javítási munkálatainak támogatása 15 000
Bögözi Református Plébánia A templom kőelemeinek restaurálása 15 000
Nagymedeséri Unitárius  Plébánia A templom restaurálási tervének  résztámogatása 9000
Városfalvi Unitárius Plébánia A templom felújítási terv elkészítésének támogatása 8200
Homoródszentmártoni Unitárius Plébánia A templom kerítőfalának megerősítésére készített terv támogatása 9.000
Kerekes KingaSzékelyudvarhely  A homoródszentmártoni Ugron kúria restaurálási tervének résztámogatása 13 000
Oklándi Unitárius  Plébánia A templom felújítási tervének támogatása 5000
Homoródújfalvi Unitárius  Plébánia A templom padlójának kicserélése 17 000
Székelyszentléleki Unitárius Plébánia A templom épületszerkezeti szakvéleményezésének támogatása 8000
Gyergyószentmiklósi Római Katolikus Plébánia A templom belső meszelési munkálatainak résztámogatása 61 300

 

 

 A 2014-es programra 300.000 lejt különített el a megyei tanács.

 b) SZÉKELYKAPU-PROGRAM

2009 tavaszán Hargita Megye Tanácsa belépett a Kőlik Egyesületbe, hogy megyei szintre terjeszthessék ki Kovács Piroska néni többéves „tűzoltó” munkáját, megmentsék az értékes székely kapukat.

2009 óta 72 kapunál végeztek beavatkozást. Az erre fordított összeg összesen 142 000 lej. Bővebb információ a megyei tanács http://szekelykapu.hargitamegye.ro/ honlapján található.

A feljavításokkal párhuzamosan elkezdődött a székely kapuk felleltározása is, eddig 8 települést mértek fel a Fiság mentén, 3-at Gyergyó és 16-ot Csík térségében, összesen 837 nagy kötött kapu adatlapja készült el. Ez a munka helyi hagyományőrző egyesületekkel együttműködve zajlott.

ELISMERÉS: EUROPA NOSTRA NAGYDÍJ KOVÁCS PIROSKÁNAK
A 80 éves nyugalmazott pedagógus, népművelő, néprajzi gyűjtő Kovács Piroska munkáját Hargita Megye Tanácsa javaslatára az év legkiemelkedőbb örökségvédelmi megvalósításaként ismerte el 2012-ben az Európai Unió.

III.              PÁRBESZÉD, NÉPSZERŰSÍTÉS

A szakmai tevékenységek mellett folyamatosan törekszünk párbeszéd kialakítására az épített örökség kapcsán felmerülő témákban.

a)      INTERNETES OLDALAK

 Epitettorokseg.ro: Hargita Megye tanácsának szakmai internetes oldala.

Tartalma: faluképvédelmi, régészeti program, stratégia, kataszter, fotópályázatok, aktualitások. Külön figyelem a különböző korosztályoknak, így egy interaktív játékfelület jelenik meg a gyerekek számára http://www.epitettorokseg.ro/jateksarok/.

Virtualisszekelyfold.ro: közösen Kovászna Megye Tanácsával – virtuális barangolás (gömbpanorámák segítségével)

Szekelyfold-360.ro: a Regionális Operatív Program keretében megvalósított pályázat, mely a megye városainak, illetve látványosabb településeinek központjaiba kalauzol bennünket virtuális barangolás formájában, illetve megismerkedhetünk a több műemlékkel is. A program lebonyolítása még folyamatban van, a honlap azonban már megtekinthető.

b) RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRA

A régészeti program része 2010 óta a rendhagyó történelemóra. Eddig négy alkalommal szervezte meg a megyei tanács, nagy sikere van a középiskolások körében.

d) NYÁRI TÁBOROK támogatása

Építészet szakirányú középiskolás diákok szakmai gyakorlata:

2013: Homoródmente

2012: Hargitafürdő

2011: Súgó-Barlang
e) ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK FOTÓPÁLYÁZAT + vándorkiállítások

 2012.04.20: Szív motívumok Székelyföldön

2011.07.15: Tér és Hely

2011.04.20: Ipari Kincseink

2010.07.15: Ajtók és Kapuk

2010.04.20: Ablakok

A fotók megtekinthetők az epitettorokseg.ro oldalon.
f) SAJÁT KIADVÁNYOK

 2012: Mesés Székelyföld III., írta Sarány István, illusztrálta Orosz Annabella.

2011: Mesés Székelyföld II., írta Sarány István, illusztrálta Péter Alpár.

2011: Mesés Székelyföld I., írta Sarány István, illusztrálta Péter Alpár.

2011: Jelképek a Székelyföldön. Címerek, pecsétek, zászlók című tanulmánykötet a szimbólumos program keretében.

 IV.              FEJLESZTÉS

a) MODERN SZÉKELY HÁZ PROGRAM

 2011: 9 vázlatterv kidolgozása

Megtekinthető az epitettorokseg.ro oldalon.

A vázlattervek megfogalmazásánál külön szempont volt a tájegységek szerinti karakteres elemek megjelenítése, így gyergyói, udvarhelyszéki és csíki minták szerint készültek a tervek.

b) RAVATALOZÓMODELL

 2011: 4 javaslat készült el, ebből kivitelezés alatt: a lengyelfalvi ravatalozó, tervező: Várday Zsolt

További információ az epitettorokseg.ro oldalon.

c) MEGYEI MŰEMLÉKVÉDELMI STRATÉGIA
– 2011–2013, készítő: Tövissi Zsolt és csapata

–          működési irányelvek és ütemtervek összefoglalása a Hargita megyei műemlékvédelem terén; megyei érdekeltségű érték (materiális és immateriális) kategória bevezetése.

–          A jóváhagyási eljárás folyamatban. Jelenlegi állapotában hozzáférhető az epitettorokseg.ro weboldalon.

(http://epitettorokseg.ro/index.php?kat=1&o=strategia )
d) MEGYEI ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGVÉDELMI STRATÉGIA
– 2013, készítő: Máthé Zoltán és csapata

–          a faluképvédelmi tanulmányok elkészítése során felmerült az egységes stratégia kidolgozásának szükségessége, amely a helyi védelemre javasolt épületek egységes védelmét és fejlesztési terveit foglalja össze.

–          Jelenleg előterjesztés előtt áll.

A megyei tanács a stratégiával arra tesz kísérletet, hogy a már régóta szóban forgó helyi szabályozás problémáját megoldja a népi építészet védelmének és a településképek megőrzésének/javításának érdekében. A stratégia, akárcsak a faluképes felmérések, nyilván igen fontos lépés, hogy a helyi szabályozásra vonatkozó elképzeléseket gyakorlatba ültethessük.

 

További információ:

www.hargitamegye.ro

www.epitettorokseg.ro

www.virtualisszekelyfold.ro

www.szekelyfold-360.ro

http://www.epitettorokseg.ro/falukepvedelem/

http://szekelykapu.hargitamegye.ro/

Kapcsolat:

Hargita Megye Tanácsa

RO 530140, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám

Tel.: +4 0266–207 700, fax: +4 0266 207–703

e-mail: info@hargitamegye.ro

 2,486 total views,  1 views today

Hozzászólások
Loading...
Megszakítás